دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
دروس

نیمسال دوم 97-96

» تکنولوژی شیر و فراورده ها ادامه...

شبنم حقیقت خواجوی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

^